Veri Politikası

ŞAMDAN PLUS DERGİSİ İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. (“Turkuvaz Haberleşme” veya “Veri Sorumlusu”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca çeşitli kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlemekte olduğumuz verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu Şamdan Plus Dergisi İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 

Bu kapsamda, Turkuvaz Haberleşme, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 

·      Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

·      Doğru ve gerektiğinde güncel olma

·      Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

·      İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

·      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

 

1-    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

https://www.samdan.com.tr İnternet Sitesine gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

 

·      İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz ve MAC adresiniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

·      Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen İnternet Sitemizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz, İnternet Sitemizin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, hizmet ve faaliyetlerimizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilebilmesi, İnternet Sitemizi kullanımınız esnasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla sizlere daha uygun hizmet ve teklif sunabilmemizin sağlanması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 

amaçları ile işlenmektedir.

 

-       “https://www.turkuvazabone.com İnternet Sitesi ‘Abone Ol’ sekmesi aracılığıyla Şamdan Plus Dergisi ve/veya seçecek olduğunuz dergi(ler) aboneliğinizin oluşturulması kapsamında gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin, Turkuvaz Dergi Abonelik Satış Sözleşmesi Aydınlatma Metni’ne buradan ve Turkuvaz Haberleşme yayınları abonelik işlemlerinin gerçekleştirildiği “https://www.turkuvazabone.com” İnternet Sitesine ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin turkuvazabone.com.tr İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.”

 

-       “Turkuvaz Haberleşme ile çağrı merkezi aracılığıyla iletişim kurmanız sonucunda işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni aramanızın başında size iletilecektir."

2-    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,

 

·      https://www.samdan.com.tr İnternet Sitesini ziyaretiniz ile birlikte ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,

·      İnternet Sitesinde yer alan çerezler,

 

aracılığıyla toplanmaktadır. İşleme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 

·      Turkuvaz Haberleşme’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·      Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz Haberleşme’nin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 

İnternet Sitemizde kullanılan İşlevsel, Performans/Analitik ve Reklam/Pazarlama çerezleri ise KVKK’nın 5. maddesi 1. fıkrası uyarınca açık rızanız dahilinde işlenmektedir. Kullanılan çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak için Çerez Bilgilendirme Metnimizi ziyaret edebilirsiniz.

 

3-    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz;

 

·      Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

·      Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·      Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·      Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza; hizmetlerimizin ifa edilebilmesi ve geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi 

 

amaçları ile KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4-    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 

(a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b)  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenen kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f)   KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

(g)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h)  İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz Haberleşme sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.